Niezapłacony w terminie podatek należy uiścić z odsetkami.
Uiszczając zaległość podatkową, należy jednocześnie samodzielnie obliczyć i wpłacić odsetki od tej zaległości. Odsetki obliczone według właściwej stopy procentowej podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych. Każda wpłata jest przez organ podatkowy proporcjonalnie rozdzielana na zaległość i związane z nią odsetki, jeśli więc wpłacimy tylko kwotę główną zaległości podatkowej, organ podatkowy tak czy inaczej część tej kwoty przeznaczy na uregulowanie odsetek i niewielka część zaległości pozostanie nierozliczona.
Odsetek nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej. Obecnie opłata taka wynosi 2,20 zł, a zatem odsetki od zaległości podatkowej nie są naliczane do kwoty 6,60 zł. Chodzi tutaj jednak jedynie o odsetki, a więc w przypadku, gdy w wyniku rozliczenia rocznego okaże się, że mamy na przykład do zapłaty (lub dopłaty) 2 zł podatku, wówczas kwotę tę należy zapłacić (a dopiero od niej nie będziemy naliczali odsetek).
Jeżeli w terminie zapłaty podatnik nie był w stanie uiścić należnej kwoty podatku, wówczas istnieje możliwość złożenia wniosku o rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami. W tym celu należy złożyć w urzędzie skarbowym wniosek i umotywować go własnym ważnym interesem, jednocześnie warto przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające sytuację majątkową.
O ile bardzo trudno uzyskać umorzenie zaległości podatkowej, o tyle w uzasadnionych sytuacjach i po odpowiednim uzasadnieniu wniosku i podparciu się właściwymi dowodami rozłożenie na raty zaległości podatkowej jest dostępnym rozwiązaniem.
Podstawa prawna
Art. 51, art. 53 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).