Ekspert zauważa, że jedną z często zapominanych kategorii przychodów, które powinien rozliczyć ryczałtowiec, są odsetki od środków zgromadzonych na koncie firmowym.

Według Joanny Patyk, doradcy podatkowego, właściciela kancelarii podatkowej Tax & Business, wypełniając stosowny formularz podatnicy powinni zwracać szczególną uwagę na kwoty wpisywane w odpowiednie stawki ryczałtu (w szczególności jeżeli stosują kilka ze stawek podatkowych określonych dla ryczałtu) oraz uzupełnić formularz o zapłacone zaliczki na podatek w sposób miesięczny lub kwartalny (w zależności od wybranej formy wpłacania tych zaliczek).

– Brak załączników w rocznym PIT-28 bądź wpisanie danych do nieodpowiednich rubryk zeznania stanowi błąd w dokonywanych rozliczeniach podatkowych. W takim przypadku urząd skarbowy może wezwać podatnika do poprawienia błędów bądź podłączenia obowiązkowych załączników – ostrzega Joanna Patyk.

Obowiązki kartowiczów

Jeśli chodzi o osoby rozliczające się na podstawie karty podatkowej, to do końca stycznia muszą one złożyć do urzędu skarbowego jedynie deklarację PIT-16A. Tomasz Beger wyjaśnia, że wskazuje ona wysokość składki zdrowotnej zapłaconej i odliczonej przez podatnika od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.

– Podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej nie mają obowiązku składania zeznań rocznych z tytułu tych dochodów – dodaje Michał Cielibała.

Kara za brak PIT

Niedopełnienie obowiązków związanych z rozliczeniem rocznym może narazić podatnika na odpowiedzialność z kodeksu karnego skarbowego oraz konieczność zapłaty odsetek karnych od nieuiszczonych w terminie kwot podatku. Dlatego warto pamiętać o tych terminach i złożyć na czas wymagane dokumenty.

– Organy podatkowe każdą osobę mogą wezwać do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy – mówi Michał Cielibała.

Jednocześnie informuje, że niezłożenie deklaracji w terminie powoduje odpowiedzialność karną za wykroczenie skarbowe. W tym przypadku kodeks karny skarbowy przewiduje karę grzywny. Kara ta w minimalnym wymiarze wynosi 1/10 minimalnego wynagrodzenia, co w praktyce stanowi w 2011 roku kwotę 138,60 zł.