Podmioty będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych mogą ustalić dla celów rozliczenia podatkowego inny rok podatkowy niż kalendarzowy. W tym celu muszą spełnić dwa warunki. Po pierwsze, możliwość taką musi przewidywać statut, umowa spółki albo inny dokument odpowiednio regulujący zasady ustrojowe organizacji. Po drugie, podmioty zmieniające rok podatkowy mają obowiązek zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Czyli jeśli spółka zakończyła swój rok podatkowy z końcem grudnia 2010 r., może do końca stycznia złożyć zawiadomienie o zmianie tego roku (30 stycznia wypada w niedzielę, stąd ostatnim dniem na złożenie zawiadomienia będzie poniedziałek 31 stycznia). Także podatnicy rozpoczynający działalność mają obowiązek w terminie 30 dni zawiadomić urząd skarbowy o wyborze roku podatkowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym.

Ustawa nie nakłada jednak na podatników obowiązku podania przyczyn zmiany roku podatkowego. Jak mówi Aleksander Kot, starszy menedżer w Deloitte, jednym z powodów zmiany roku podatkowego mogą być sezonowe wahania kosztów i przychodów w ramach prowadzonej przez spółkę działalności. W przypadku kalendarzowego roku podatkowego przychody i koszty związane z jednym cyklem ekonomicznym spółki zostaną rozbite na dwa osobne lata podatkowe, co może powodować nieefektywność podatkową.

W razie zmiany roku podatkowego za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe.