Spółka nie zgłosiła do urzędu skarbowego danych osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot.

– Czy urząd może ukarać za takie wykroczenie, czy też nastąpiło przedawnienie karalności – pyta pan Krzysztof z Częstochowy.

Osoby prawne (m.in. spółki kapitałowe) jako płatnicy są zobowiązane do zgłaszania naczelnikom urzędów skarbowych danych osób wyznaczonych do obliczania, pobierania i wpłacania podatków (np. podatki pobierane u źródła od odsetek, dywidendy czy należności licencyjnych), w tym również zaliczek na podatki (PIT, CIT).

Jakub Rychlik, doradca podatkowy, wyjaśnia nam, że zgłoszenia dokonuje się w terminie, w którym powinna nastąpić pierwsza wpłata podatku bądź w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

– Niezawiadomienie organu podatkowego albo zawiadomienie po terminie stanowi wykroczenie skarbowe, za które grozi kara grzywny – ostrzega Jakub Rychlik.

Ekspert dodaje, że jedną z przesłanek przewidujących uniknięcie odpowiedzialności karnej skarbowej jest przedawnienie karalności, którego termin liczony jest od czasu popełnienia czynu zabronionego. Termin przedawnienia omawianego wykroczenia skarbowego, które może być popełnione jedynie na skutek zaniechania, liczony będzie od upływu czasu, w którym płatnik (spółka) miał obowiązek powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

– Termin przedawnienia wykroczeń skarbowych wynosi rok. Jeśli w tym czasie zostanie wszczęte postępowanie karne skarbowe przeciwko sprawcy, to automatycznie ulegnie on przedłużeniu o dwa lata, licząc od końca okresu rocznego – podkreśla Jakub Rychlik.

A zatem wykroczenie skarbowe przedawni się z upływem trzech lat, ale jedynie w stosunku do tych osób, wobec których wszczęto postępowanie. Wobec innych osób termin przedawnienia wynosi rok od czasu jego popełnienia.

– Odpowiedzialnymi za naruszenie obowiązku terminowego zgłoszenia danych osób do urzędu skarbowego są pracownicy spółki, którym obowiązek ten powierzono – przypomina Jakub Rychlik.

Może być to np. główna księgowa, dyrektor finansowy albo członek zarządu. W przypadku, gdy nie wyznaczono osoby, która w zakresie swoich obowiązków ma obliczać, pobierać oraz wpłacać podatek do urzędu skarbowego, odpowiedzialność będzie ponosił prezes spółki.

27 720 zł wynosi w 2011 roku maksymalna grzywna za wykroczenie skarbowe przed sądem

2720 zł wynosi w 2011 roku maksymalna grzywna za wykroczenie skarbowe w formie mandatu