Zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym osoba duchowna jest zobowiązana złożyć w urzędzie skarbowym formularz PIT-19A. Jak wyjaśnia nam Michał Cielibała, doradca podatkowy w Biurze Rachunkowym Biurex w Kielcach, jest to roczna deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.

– Właściwość urzędu, do którego należy złożyć deklarację, określona jest przez miejsce wykonywania funkcji duszpasterskich, a nie miejsce zamieszkania osoby duchownej – dodaje Michał Cielibała.

Ekspert dodaje, że przepisy podatkowe nie definiują pojęcia „osoba duchowna”, wskazują jednak, że osoby duchowne prawnie uznanych wyznań opłacają zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych. Dlatego za osobę duchowną może być uznana tylko taka osoba, która jest duchownym kościoła lub związku wyznaniowego mającego uregulowaną sytuację prawną.

– Podstawą zapisów w deklaracji PIT-19A są dokumenty potwierdzające wpłaty składek dokonane w roku podatkowym, za który składana jest deklaracja – przypomina Michał Cielibała.

Podkreśla również, że odliczeniu podlega wyłącznie składka opłacana z środków finansowych osoby duchownej. Nie cała składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu, jedynie kwota stanowiąca równowartość 7,75 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od ryczałtu.