Należy ją złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną – według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Ostatecznym terminem na złożenie deklaracji jest ostatni dzień stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym pobrano podatek. Deklarację można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty bądź w formie elektronicznej.

Jak mówi Jacek Budziszewski, konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, w deklaracji PIT-8AR płatnicy muszą wykazać pobrany podatek w miesiącach, w których zostały wypłacone dochody, od których został on pobrany.

– Przykładowo podatek pobrany od świadczeń przekazanych w kwietniu 2010 r. na rzecz emerytów będących byłymi pracownikami ponad limit zwolnienia wynikający z ustawy o PIT należy wykazać w deklaracji rocznej za 2010 r. – dodaje ekspert.

Istotne jest również to, kto powinien podpisać deklarację PIT-8AR.

Jak mówi Jacek Budziszewski, osobą uprawnioną do podpisania deklaracji PIT-8AR jest osoba, do której obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków. Dane takiej osoby powinny być zgłoszone do właściwego organu podatkowego w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

W deklaracji PIT-8AR wykazywany jest również należny pobrany podatek od: należności osób zagranicznych, odsetek od pożyczek (z pewnymi wyjątkami), odsetek od środków zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, dochodów z udziału w funduszach kapitałowych, przychodów ze zbycia prawa poboru akcji.