W przypadku refakturowania kosztów eksploatacji lokalu za zeszły rok należy zastosować stare stawki VAT, czyli 7 proc. lub 22 proc.
Zasady stosowania stawek VAT od 1 stycznia 2011 r. wciąż wzbudzają wątpliwości. m.in. jaka stawka VAT powinna być właściwa w przypadku refakturowania mediów w związku z umową najmu lokalu użytkowego. Problem pojawia się, gdy sama faktura była wystawiana ze stawką obowiązującą w zeszłym roku, a refaktura wystawiana jest już w tym roku, a zatem w okresie obowiązywania podwyższonych stawek.
Jak wyjaśnia dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w Rödl & Partner, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podmiot wystawiający refakturę kosztów traktowany jest tak, jakby samodzielnie świadczył usługę objętą refakturowaniem.
– Stąd też należy samoistnie stosować do podmiotu refakturującego przepisy dotyczące rozliczenia kosztów eksploatacji – uważa Krzysztof Biernacki.
Należy zwrócić uwagę na nowy art. 41 ust. 14e ustawy o VAT, zgodnie z którym jeżeli fakturę dotyczącą okresów rozliczeniowych w 2011 r. wystawiono jeszcze w 2010 r., wówczas niezbędna jest korekta stawki podatku poprzez wystawienie faktury korygującej nie później niż do końca czerwca 2011 r.
Poza tą regulacją w odniesieniu do refaktury kosztów eksploatacji ustawodawca nie wprowadził szczególnej metody ich rozliczenia, stąd stosować należy przepisy ogólne uzależniające określenie stawki od momentu wykonania takiej usług, tj. art. 41 ust. 14a ustawy o VAT. Jak wyjaśnia Andrzej Nikończyk, partner w Kancelarii KNDP, zgodnie z tym przepisem do czynności wykonanych przed dniem zmiany stawki stosuje się stawkę z dnia wykonania czynności.
– Zatem jeśli będziemy refakturować koszty eksploatacji lokalu za grudzień zeszłego roku, to powinniśmy zastosować stawki 7 proc. i 22 proc. – stwierdza nasz rozmówca.
Inaczej może być w przypadku niektórych usług ciągłych, które są świadczone w okresach rozliczeniowych kończących się po 31 grudnia 2010 r. Andrzej Nikończyk tłumaczy, że zgodnie z art. 41 ust. 14b ustawy o VAT usługi takie uważane są za wykonane z końcem każdego okresu, ale ust. 14c wskazuje, że jeśli zmiana stawki nastąpiła w trakcie okresu, to powinniśmy proporcjonalnie podzielić podstawę opodatkowania (np. według dni świadczenia usługi) na stawki np. 22 proc. i 23 proc.
– Przy refakturach jest o tyle łatwiej, że będziemy stosować te same stawki co dostawca, gdyż jego usługa lub dostawa jest wykonana w tym samym momencie co usługa i dostawa wykonana przez refakturującego – radzi Andrzej Nikończyk.
Tomasz Grunwald, doradca podatkowy, partner, szef zespołu VAT w KPMG, ma jednak wątpliwości, czy refakturującego należy traktować jako podmiot który nie świadczy usługi, a tylko dla celów VAT wchodzi w miejsce świadczącego usługę (względnie przerzuca po prostu jej koszt), czy jako podmiot, który refakturując, świadczy na nowo tę samą usługę. Ani z brzmienia, ani z celu art. 30 ust. 3 ustawy o VAT, który, jak należy przypuszczać, miał na celu uregulowanie kwestii refakturowania, nie wynika obowiązek przyjęcia drugiej opcji jako obowiązującej.
W ocenie naszego rozmówcy właściwe jest uznanie, że przy refakturowaniu stosujemy stawkę właściwą dla dnia wykonania usługi jako takiej, a nie stawkę właściwą dla dnia refakturowania tej usługi.
Ważne!
Obciążenie kosztami najemcy następuje poprzez wystawienie refaktury z zastosowaniem stawek właściwych danym usługom