Przedsiębiorca kupił do swoich samochodów firmowych komplety opon zimowych. Zakupu dokonał za granicą.

– W jaki sposób powinien rozliczyć VAT – pyta pan Paweł z Rzepina.

Jak tłumaczy Tomasz Bełdyga, radca prawny, dyrektor w Firmie Doradczej KPMG, od strony rozliczeń VAT zakup opon zimowych do samochodu firmowego za granicą nie różni się niczym od zakupu jakiegokolwiek innego towaru. W przypadku zakupu w kraju UE nabywca tych opon będzie co do zasady zobowiązany do rozliczenia VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia tych opon. Obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia opon powstaje w momencie wystawienia faktury przez zagranicznego sprzedawcę, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonana została sprzedaż opon.

– Ponieważ do zakupu opon zimowych nie mają zastosowania ograniczenia w odliczeniu VAT naliczonego tak jak w przypadku samochodów osobowych, VAT ten jest w pełni odliczalny, jeśli przyjmiemy założenie, że nabyte opony są użytkowane dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT przez podatnika – tłumaczy Tomasz Bełdyga.

Obowiązek rozliczenia VAT z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego opon nie wystąpi w sytuacji, gdy nabywcą opon będzie m.in. podatnik zwolniony z VAT.

W przypadku natomiast importu opon spoza Unii należy zapłacić VAT od ich importu w terminie przewidzianym dla zapłaty cła, czyli w ciągu 10 dni od daty złożenia zgłoszenia celnego, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia.

Jak wyjaśnia Tomasz Bełdyga, w przypadku braku zabezpieczenia w praktyce kwotę VAT należy uiścić, dokonując odprawy opon. Podatek ten jest również w pełni odliczalny, o ile nabywane opony są używane dla potrzeb działalności opodatkowanej prowadzonej przez podatnika. Odliczenia podatku dokonuje się w rozliczeniu za miesiąc lub kwartał otrzymania dokumentu SAD lub za dwa kolejne miesiące lub kwartały.