Z abolicji podatkowej mogły skorzystać osoby, które osiągnęły dochód za granicą, ale nie zapłaciły tam podatku.
Nie tylko podatnicy, którzy zapłacili podatek w innym kraju, mogli skorzystać z abolicji podatkowej. Nawet jeśli podatek w innym kraju wyniósł 0 zł, to podatnicy mogli skorzystać z dobrodziejstw ustawy z 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 143, poz. 894) – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Skarżącym było małżeństwo, które w 2006 r. złożyło wspólne zeznanie za 2005 r. W zeznaniu tym zadeklarowali do opodatkowania dochody uzyskane przez męża ze stosunku pracy oraz innych źródeł, a także dochody z pracy żony oraz jej emerytury. W grudniu 2009 r. złożyli na formularzu PIT-AZ wniosek o zwrot podatku dochodowego za 2005 r., powołując się na ustawę abolicyjną. Mąż uzyskał bowiem w tym roku przychód z pracy wykonywanej w Iranie, ale podatek wyniósł 0 zł.
Zdaniem organów podatkowych skoro podatnik nie zapłacił podatku w innym kraju, to nie mógł skorzystać z abolicji podatkowej. Ustawa abolicyjna ma zastosowanie tylko do tych podatników, którzy zapłacili podatek dochodowy za granicą, zgodnie z art. 27 ust. 9 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem organów. Zdaniem WSA to, że skarżący nie zapłacił podatku w Iranie, ma tylko ten skutek, że zgodnie z art. 27 ust. 9 ustawy o PIT dochód uzyskany w Iranie będzie opodatkowany w Polsce bez odliczenia podatku. Co więcej, sąd wyjaśnił, że obowiązek złożenia oświadczenia o wysokości zapłaconego podatku dotyczy tylko tych podatników, którzy zapłacili podatek za granicą. Zdaniem WSA skoro podatnik nie miał obowiązku zapłaty podatku, to nie oznacza, że traci uprawnienia do abolicji, skoro ustawa takiego skutku nie przewidywała. Wyrok jest nieprawomocny.
SYGN. AKT I SA/Gd 880/10