JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Czy kwoty uzyskane przez spółkę z tytułu obniżenia udziału kapitałowego w spółce celowej działającej w formie spółki komandytowej, a co za tym idzie obniżenia wartości wkładu spółki w spółce celowej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wnoszonych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia. Regulacja ta nie odnosi się do przypadku obniżenia udziału kapitałowego w spółce komandytowej. Nie znajduje zatem uzasadnienia zastosowanie do tej sprawy, w drodze analogii, regulacji dotyczącej umorzenia udziałów lub akcji w spółce, zawartej w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT. Do tej kwestii nie odnoszą się również pozostałe uregulowania zawarte w art. 12 ust. 4 ustawy o CIT.

Przychodami są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Zatem kwoty pieniężne otrzymane przez spółkę z tytułu obniżenia jej udziału kapitałowego w spółce celowej (komandytowej) stanowią przychód podatkowy podlegający uwzględnieniu przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z 12 grudnia 2007 r. (nr PD3-4231-118/07)