Od początku roku zwiększone zostały kary grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, co ma związek z podwyższeniem od tego roku minimalnego wynagrodzenia z 1317 zł do 1386 zł. Wskaźnik ten jest wykorzystywany przy obliczaniu kar grzywny. Wysokość minimalnego wynagrodzenia co roku ulega zmianie w ten sposób, że kwota ta z reguły rośnie.

W przypadku przestępstw popełnionych w ubiegłym roku, w których orzeczenie zapadnie dopiero w 2010 roku, można się zastanawiać, czy zastosować stary, czy nowy wymiar kary. Przykładowo najwyższa kara grzywny za wykroczenie skarbowe w 2010 roku wynosiła 26 340 zł, a obecnie 27 720 zł (1 380 zł różnicy).

Andrzej Ossowski, adwokat z Kancelarii Adwokackiej A. Ossowski, wyjaśnia, że odpowiedź na to pytanie daje art. 2 par. 2 kodeksu karnego skarbowego. Przepis ten reguluje konsekwencje zmiany ustawy w okresie między popełnieniem czynu przez sprawcę a wydaniem wyroku.

– Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, stosuje się ustawę nową, jednak należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy – mówi Andrzej Ossowski.

Z przepisu tego w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że zasadą na gruncie prawa karnego jest stosowanie nowych przepisów. Zastosować należy jednak przepisy obowiązujące poprzednio, jeżeli byłoby to korzystniejsze (względniejsze) dla sprawcy. Taki też pogląd potwierdza m.in. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 24 stycznia 2008 r. (sygn. akt V KK 218/07).

Minimalne wynagrodzenie wpływa także na wysokość ustawowego progu, tj. kwoty granicznej między wykroczeniem a przestępstwem (pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia).

Jeżeli zatem sprawca dopuścił się czynu, który w chwili jego popełnienia według obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia był przestępstwem skarbowym, lecz następnie na skutek podwyższenia minimalnego wynagrodzenia czyn ten przestał być przestępstwem, a stał się wykroczeniem, zmiana ta zadziała na korzyść sprawcy.

6930 zł kwota graniczna między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym w 2011 r.