Nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, określa zasady przesyłania zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, czyli formularzy NIP-3. Zgodnie bowiem z par. 1 rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. nr 236, poz. 1635), przez internet można przesyłać zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (NIP-3). Sposób przesyłania określa nowe rozporządzenie ministra. Wydanie go było konieczne w związku ze zmianą podstawy prawnej, a więc nowelizacją ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681, z późn. zm.).

W efekcie konieczne stało się wydanie nowego rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń drogą elektroniczną. Jak wyjaśniał resort finansów, zasady przesyłania NIP-3 określone w nowym rozporządzeniu nie zmieniły się w stosunku do zasad wynikających ze starego rozporządzenia ministra w tej samej sprawie. Oznacza to, że w dalszym ciągu podatnicy mogą wysyłać NIP-3 przez internet, ale muszą to zgłoszenie podpisać podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

Rozporządzenie określa również strukturę logiczną urzędowego poświadczenia odbioru (UPO), które potwierdza doręczenie przez internet do urzędu skarbowego NIP-3.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra finansów z 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. nr 259, poz. 1768).