Przepisy ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) w sposób szczególny traktują podatników, którzy honorowo – czyli bezpłatnie – oddają krew lub jej składniki. Przewidują dla nich specjalną ulgę podatkową. Polega ona na odliczeniu od dochodu ekwiwalentu za każdy litr oddanej krwi.

Ulga ta jest podwójnie limitowana. Z jednej strony odliczenia dokonuje się do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew. Trzeba więc pomnożyć ilość oddanej krwi przez wysokość przysługującego za nią ekwiwalentu. Z drugiej strony, ulga na krew jest odliczeniem dokonywanym w ramach przekazywanej darowizny i odliczenie podatkowe z tego tytułu może wynieść nie więcej niż 6 proc. dochodu. Oznacza to, że jeśli kwota stanowiąca 6 proc. dochodu podatnika jest niższa od przysługującego ekwiwalentu za krew, podatnik w zeznaniu nie będzie mógł odliczyć więcej niż właśnie tę kwotę odpowiadającą 6 proc. dochodu.

Za każdy litr oddanej honorowo krwi podatnik pomniejszy swój dochód o 130 zł. Dotyczy to także bezpłatnego oddawania osocza lub innych składników krwi. Pomniejszając swój dochód w związku z oddaniem krwi zmniejsza się podstawa opodatkowania. W konsekwencji niższej podstawy opodatkowania honorowy dawca krwi zmniejszy swój podatek do zapłaty.

Z ulgi na krew mogą skorzystać zarówno podatnicy opłacający PIT według skali PIT, jak i podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałtowcy, oddając honorowo krew, pomniejszą swój przychód, bo oni nie uwzględniają w swoich rozliczeniach kosztów uzyskania przychodów i opłacają podatek od przychodu.

Odliczenia z tytułu oddania krwi dokonuje się po zakończeniu roku. Specjalne rubryki do wpisania odliczenia z tego tytułu znajdują się w zeznaniach PIT-37 lub PIT-36 (składanych do 30 kwietnia roku następującego po roku, którego zeznanie dotyczy, w rozliczeniu za 2010 rok jest to 2 maja 2011 r., bo 30 kwietnia to sobota) oraz PIT-28 (składanego do 31 stycznia roku następującego po roku, którego zeznanie dotyczy).

Korzystając z ulgi na krew, do zeznania trzeba dołączyć załącznik PIT/O. Załącznik ten jest niezbędny do wykazania kwoty odliczanej w ramach ulgi na krew.

PRZYKŁAD

Jak obliczyć kwotę do odliczenia od dochodu w rocznym PIT

Podatnik w 2010 roku sześciokrotnie oddał honorowo krew. Z zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa wynika, że w sumie oddał 2,5 litra krwi. W 2010 roku miał dochody na poziomie 50 tys. zł. Jaką kwotę może odliczyć od dochodu w zeznaniu za ubiegły rok?

W ramach ulgi na krew podatnik ma prawo odliczyć od dochodu 130 zł za każdy litr oddanej krwi (lub innych jej składników). Dodatkowo odliczenie z tego tytułu nie może przekroczyć 6 proc. rocznego dochodu podatnika. W naszym przypadku ekwiwalent za oddaną przez podatnika krew wynosi 325 zł (2,5 litra x 130 zł = 325 zł). 6 proc. z 50 tys. zł to 3 tys. zł. W konsekwencji podatnik może w PIT za 2010 rok uwzględnić pełną kwotę ekwiwalentu za krew, czyli 325 zł.