W analizowanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sprawie podatnik od 1 stycznia 2011 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej uzależnione jest od posiadania specjalnych uprawnień, bez których działalność nie jest dozwolona. W tym celu podatnik podjął 2-letnie studia magisterskie o specjalności rachunkowość. Faktury za studia zostały wystawione od 27 września 2008 r. do 26 marca 2010 r. Podatnik chciał ująć je w kosztach firmy, prowadzonej od początku tego roku.

Nie zgodził się na to dyrektor stołecznej izby. Według niego do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie można zaliczyć wydatków związanych z opłacaniem czesnego za studia magisterskie, poniesionych przed założeniem firmy. Wydatki te, poniesione przed rozpoczęciem działalności, nie spełniają przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Skoro wydatki zostały poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, to brak jest związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ich poniesieniem a uzyskaniem przychodu z działalności gospodarczej prowadzonej w późniejszym okresie. Wydatki te nie mogły obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Ponadto – według izby skarbowej – wydatki na studia należą do wydatków o charakterze osobistym. Każdy podatnik ma prawo do dokształcania.

W konsekwencji wydatki na ukończenie studiów magisterskich poniesione przez podatnika przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 stycznia 2011 r. (nr IPPB1/415-937/10-2/EC).