Z ulgi rehabilitacyjnej skorzystają jedynie osoby niepełnosprawne lub takie, które utrzymują niepełnosprawnych członków rodziny. Dochód pomniejszą opiekunowie następujących osób niepełnosprawnych: współmałżonka, dzieci własnych i przysposobionych, dzieci obcych przyjętych na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwa, ojczyma, macochy, zięciów i synowych – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają 9120 zł. Gdy dochody tych osób przekraczają tę kwotę, opiekun z ulgi rehabilitacyjnej nie skorzysta.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej odlicza się od dochodu wydatki związane z rehabilitacją i ułatwieniem wykonywania czynności życiowych niepełnosprawnego. Większość odliczanych kwot musi być właściwie przez podatnika udokumentowana.

Ponadto aby podatnik mógł skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, musi mieć orzeczenie o niepełnosprawności. Przepisy ustawy o PIT przewidują, że warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w odrębnych przepisach lub

2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną albo

3) orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Jeśli podatnik poniósł w 2010 roku wydatki rehabilitacyjne i właściwie je udokumentował, będzie mógł uwzględnić je w rocznym PIT.

Odliczeń dokonuje się:

1) od dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej, przy czym może to nastąpić:

– w trakcie roku podatkowego – w przypadku podatników uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu lub umów o podobnym charakterze – podatnicy ci powinni następnie wykazać dokonane odliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-36, do którego należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O (załącznik do zeznania),

– po zakończeniu roku podatkowego – w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37, do których należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O (załącznik do zeznania),

2) od przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przy czym może to nastąpić zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i w składanym po jego zakończeniu zeznaniu podatkowym PIT-28, do którego również należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O (załącznik do zeznania).

Ważne!

Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, trzeba udokumentować poniesione nakłady