Resort finansów w opracowanej broszurze informacyjnej przypomniał, jakie dane musi zawierać paragon fiskalny. Muszą to być następujące informacje: imię i nazwisko lub nazwa podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika; NIP podatnika; numer kolejny wydruku; data i czas (godzinę i minutę) sprzedaży; nazwa towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy; cena jednostkowa towaru lub usługi; ilość i wartość sprzedaży; wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku; wartość sprzedaży zwolnionej od podatku; łączna kwota podatku; łączna kwota należności; kolejny numer paragonu fiskalnego; kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym; logo fiskalne; oznaczenie waluty przynajmniej przy łącznej kwocie należności.

Zatem – jak podkreśla MFpodatnik nie musi konstruować samodzielnie układu i wzoru paragonu. Podatnik samodzielnie lub z pomocą serwisu programuje tzw. bazę towarową, w której wpisuje m.in. nazwy towarów i usług występujących w jego obrotach. Program działania kasy przewiduje wydruk tych nazw na oryginale i kopii paragonu.

W poszczególnych typach kas program ich działania może przewidywać różną liczbę miejsc znakowych dla wpisania nazwy towaru lub usługi (min. 12 znaków, ale są typy kas, gdzie znaków tych może być 40 z możliwością zastosowania jeszcze dodatkowego rozszerzonego opisu).

Konstruując nazwę towaru lub usługi, należy mieć na względzie z jednej strony liczbę miejsc znakowych przewidzianych do wykorzystania w programie działania kasy danego typu, a z drugiej strony warunek, aby informacja zawarta na paragonie pozwalała na zidentyfikowanie przez nabywcę lub inne osoby trzecie sprzedanego towaru lub wyświadczonej usługi.

Wskazana na paragonie nazwa musi być na tyle zindywidualizowana, aby można było na jej podstawie w połączeniu z ceną określić, jaki został zakupiony towar lub jaka była świadczona usługa.

Ważne!

Na paragonach fiskalnych powinny być wykazywane nazwy produktów, które umożliwią nabywcy sprawdzenie towaru lub usługi oraz ich cenę