Jeśli najemca zapłacił w 2010 r. za najem, który będzie wykonany w 2011 r., zastosowanie znajdzie stawka 22 proc. VAT. Jeśli zapłacił w tym roku, stawka wyniesie 23 proc.
Problemy ze stosowaniem stawek VAT na przełomie roku ma wielu podatników. Dotyczy to np. usług najmu. Jak wyjaśnia Grzegorz Grzela, ekspert w firmie doradczej KPMG, biuro w Krakowie, ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578) wprowadza wiele unormowań w zakresie stosowania dotychczasowych i nowych stawek VAT w sytuacji zmiany wysokości opodatkowania. Zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która zostanie wykonana w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całość lub część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, i której otrzymanie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania całości lub części należności, otrzymanej przed dniem zmiany stawki.
– Zapłata przez najemcę przed terminem płatności powoduje powstanie obowiązku podatkowego – tłumaczy Grzegorz Grzela. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze – z tytułu świadczenia na terytorium kraju m.in. usług najmu.
W rezultacie – dodaje nasz rozmówca – gdy najemca zapłacił w 2010 r. za usługę najmu, która będzie wykonana w 2011 r., zapłata będzie skutkować opodatkowaniem usługi najmu według stawki 22 proc. Zasada ta nie dotyczy usług w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cele mieszkaniowe na własny rachunek, które są zwolnione z VAT.