Kwotę z 1 proc. podatku naczelnik urzędu skarbowego będzie przekazywał w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego wskazany w wykazie, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego. Kwota ta będzie pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

Dotychczas wpłaty z 1proc. były dokonywane w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym było składane zeznanie podatkowe.

Ponadto naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby organizacji pożytku publicznego we wrześniu roku następującego po roku podatkowym będzie przekazywał organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację o:

1) danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz

2) wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji,

3) przeznaczeniu kwoty przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy)

– jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania wyraził zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego wymienionych informacji.

Do tej pory dane te były przekazywane razem z przekazywanymi kwotami z 1 proc. PIT.

Trzeba też wiedzieć, że naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł odstąpić od przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeżeli organizacja ta nie podała lub nie zweryfikowała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, numeru rachunku bankowego lub podany numer rachunku bankowego do przekazania 1 proc. z zeznań podatkowych za rok podatkowy zmieniła w okresie od 15 marca do 31 lipca roku następującego po roku podatkowym. Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli zmiana numeru rachunku bankowego nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizacji.