„DGP” informował o tym jako pierwszy już 8 kwietnia 2010 r. Ostatnio jednak w prasie pojawiły się informacje, że zmiany te mają nastąpić już 1 stycznia. Jest to nieprawda.

– Zniesienie obowiązku składania wniosku o nadanie NIP nastąpi 1 lipca 2011 r., ponieważ do sprawnego przeprowadzenia zmian niezbędny jest system informatyczny centralnego rejestru podmiotów. Będzie on gotowy właśnie 1 lipca – podkreśla w rozmowie z „DGP” Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów.

Jednocześnie dodaje, że wdrożenie CRP zagwarantuje osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej prawidłowy proces przechodzenia na PESEL.

Od połowy przyszłego roku numerem identyfikacyjnym dla osób fizycznych zostanie PESEL. Dla administracji podatkowej dane zawarte w tym rejestrze będą wiążące. W przypadku osób, które nie mają nadanego PESEL, zostanie utrzymany dotychczasowy obowiązek ewidencyjny, przy zachowaniu warunku uzyskania statusu podatnika, płatnika podatków lub płatnika składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, w tym obowiązek dokonania zgłoszenia o nadanie NIP.

Dodatkowo ma zostać uproszczona procedura nadawania NIP. Będzie to czynność materialno-techniczna polegająca na wygenerowaniu identyfikatora. Dziś podatnicy muszą czekać na decyzję w tej sprawie.

Zmiany w sposobie ewidencjonowania podatników

W założeniach do projektu przewidziano m.in.:

● przyjęcie numeru PESEL za identyfikator podatkowy dla osób objętych tym rejestrem, z wyłączeniem:

– osób, które prowadzą działalność gospodarczą,

– osób, które są podatnikami podatku od towarów i usług;

● uruchomienie centralnej rejestracji i utworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów;

● zmianę trybu nadawania NIP przez odstąpienie od wydawania decyzji administracyjnej i przyjęcie rozwiązań uproszczonych wykorzystujących współdziałanie administracji publicznej.