Już w połowie przyszłego roku podatnicy, którzy nie prowadzą firmy, nie będą musieli posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej (NIP). Takie zmiany przewidują opublikowane przez Ministerstwo Finansów założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Podanie PESEL ma być wystarczające w celu identyfikacji w kontaktach z administracją podatkową. Zasada ta ma dotyczyć osób nie- prowadzących działalności gospodarczej oraz tych, które nie są podatnikami VAT.

Wybrane dane zawarte w rejestrze PESEL, tj. dane, które obecnie podawane są w zgłoszeniu identyfikacyjnym (numer ewidencyjny PESEL, nazwisko, pierwsze imię, drugie imię, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, obywatelstwo, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania), staną się danymi referencyjnymi, które będą wykorzystywane przez administrację podatkową w celu identyfikacji osób fizycznych będących podatnikami lub płatnikami. Obowiązek zgłoszenia i aktualizacji tych danych identyfikacyjnych (osobowych) będzie realizowany w jednym miejscu, tzn. w rejestrze PESEL.

Taka zmiana będzie skutkować uwolnieniem osób fizycznych od konieczności posługiwania się w kontaktach z administracją publiczną kilkoma identyfikatorami.

Drugą istotną zmianą będzie nowy tryb nadawania NIP dla tych podatników, którzy nadal o ten numer będą musieli się ubiegać. Dziś NIP nadawany jest w drodze decyzji administracyjnej na podstawie Ordynacji podatkowej. Ten tryb ma być zastąpiony czynnością materialno-techniczną, polegającą na wygenerowaniu w systemie informatycznym administracji podatkowej tego identyfikatora.

Założenia do projektu przewidują także zmiany w zakresie tworzenia rejestru podmiotów.

Nowe zasady posługiwania się NIP i jego nadawania mają zacznąć obowiązywać od 1 lipca 2011 r.

Identyfikacja podatników

Ministerstwo Finansów chce:

● przyjąć PESEL za identyfikator podatkowy dla osób objętych tym rejestrem, z wyłączeniem: osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą; osób fizycznych, które są podatnikami VAT;

● uruchomić centralną rejestrację i utworzyć Centralny Rejestr Podmiotów KEP (CRP KEP) na bazie danych w Krajowej Ewidencji Podatników;

● zmienić tryb nadawania NIP (odstąpienie od wydawania decyzji administracyjnej i przyjęcie rozwiązań uproszczonych);

● zasilić CRP KEP danymi ewidencyjnymi pochodzącymi z rejestru PESEL.