Wykonawcy zamówień publicznych z początkiem roku znajdą się w trudnej sytuacji. Większość z nich będzie musiała ponieść ciężar podwyżki stawek VAT. Jak przyznaje Marcin Sękowski, starszy prawnik w kancelarii prawniczej Deloitte Legal, w przypadku umów zawartych w trybie zamówień publicznych możliwości przerzucenia ciężaru podwyższenia stawki VAT na zamawiającego są ograniczone.

– W zamówieniach publicznych w cenie uwzględnia się VAT, stąd zmiana w tym zakresie może nastąpić tylko poprzez zmianę umowy – zwraca uwagę ekspert. Dodaje, że art. 144 prawa zamówień publicznych zakazuje istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, chyba że w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia przewidział to zamawiający, określając warunki zmiany.

– Zmiana ceny z reguły jest istotną zmianą umowy, stąd będzie możliwa, jeżeli umowa dopuszcza możliwość zmian oraz precyzuje okoliczności ich wprowadzenia – argumentuje Marcin Sękowski. W razie braku stosownych uregulowań wyłączona jest możliwość podwyższenia ceny, zarówno na mocy porozumienia stron, jak i jednostronnego oświadczenia wykonawcy. Jego zdaniem, w takiej sytuacji ewentualnym rozwiązaniem mogłoby być wystąpienie do sądu na podstawie art. 3571 kodeksu cywilnego np. z żądaniem zmiany ceny, z powołaniem się na tzw. nadzwyczajną zmianę stosunków.

– Skorzystanie z tej możliwości wymaga jednak spełnienia wielu warunków i może być niemożliwe w przypadkach, gdy umowę zawarto po rozpowszechnieniu informacji o planowanych zmianach stawek VAT – uważa Marcin Sękowski.

A zatem wykonawcy zamówień publicznych, którzy podpisali umowy przed ogłoszeniem informacji o zmianie stawek VAT od 1 stycznia 2011 r., będą musieli ponieść koszt podwyżki stawki.