Spółka chce skompensować należności i zobowiązania wyrażone w euro.

– Jak to rozliczyć w księgach rachunkowych – pyta pani Monika z Krotoszyna.

Paweł Jabłonowski, szef Departamentu Podatkowego Chałas i Wspólnicy Kancelarii Prawnej twierdzi, że przedsiębiorcy mogą dokonać wzajemnych rozliczeń w drodze kompensaty wzajemnych wierzytelności, tj. potrącenia wzajemnego wierzytelności. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

– W przypadku wierzytelności wyrażonych w walucie obcej, np. w euro, konieczne jest przeliczenie tych wartości na złote. Zgodnie z art. 30 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia w przeliczeniu na polską walutę. W przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań należy skorzystać z kursu faktycznie zastosowanym w tym dniu. Natomiast, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznego przeliczenia należy dokonać średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Paweł Jabłonowski wyjaśnia, że przy potrąceniu wzajemnym stosuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z dnia poprzedniego dokonania kompensaty.

W przypadku powstania różnic kursowych dodatnie różnice kursowe księguje się na koncie 750 – Przychody finansowe, natomiast ujemne zwiększą koszty finansowe na koncie 756.