Inspektor kontroli skarbowej będzie bez swojej zgody delegowany do innej instytucji maksymalnie na trzy miesiące.
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie warunków i trybu oddelegowania inspektorów kontroli skarbowej do wykonywania zadań w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej, a także poza kontrolą skarbową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Reguluje on kompleksowo kwestie oddelegowania inspektorów kontroli skarbowej, a także przysługujących im w tym czasie świadczeń.
Zgodnie z założeniami oddelegowanie ma odbywać się w ramach struktur kontroli skarbowej lub poza jej jednostkami organizacyjnymi. Od tego, gdzie inspektor ma być oddelegowany, zależy przebieg procedury. Rozpoczyna ją wniosek o oddelegowanie. Jeżeli następuje ono w ramach struktur organizacyjnych kontroli skarbowej, wniosek składa dyrektor urzędu kontroli skarbowej. W przypadku gdy oddelegowanie ma odbywać się poza kontrolą skarbową, z wnioskiem mogą wystąpić te organy administracji publicznej, których zadania związane są z zadaniami kontroli skarbowej.
Kierownik urzędu przekaże wniosek wraz ze swoją opinią generalnemu inspektorowi kontroli skarbowej, który wyraża zgodę lub odmawia jej udzielenia. Zasady, na jakich nastąpi oddelegowanie określi tzw. porozumienie generalnego inspektora z podmiotem, do którego inspektor zostanie oddelegowany.
Zgoda inspektora jest wymagana, gdy oddelegowanie ma trwać dłużej niż 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego. Nie można go oddelegować, jeżeli sprzeciwiają się temu szczególnie ważne względy osobiste lub rodzinne inspektora.
W czasie oddelegowania inspektor będzie mógł korzystać z praw i podlegać obowiązkom funkcjonariuszy podmiotu, do którego został delegowany. Oddelegowanemu przysługuje zwrot kosztów związanych np. z dojazdami. Oddelegowanie może zostać przedłużone oraz odwołane. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.