Uzasadnione wątpliwości

Organy podatkowe powinny się zwracać do pełnomocników o dostarczenie odpisów z rejestrów handlowych jedynie, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do uprawień lub tożsamości osób udzielających pełnomocnictwa, a nie wymagać złożenia odpisu w każdym przypadku. Tak uważa Tomasz Rysiak, ekspert w Kancelarii Prawniczej Magnusson, który wskazuje, że nawet gdy pełnomocnik dostarczy odpowiedni odpis z rejestru handlowego, nadal organy podatkowe nie będą w stanie potwierdzić z całkowitą pewnością, że pełnomocnictwo zostało faktycznie podpisane przez osobę, która jest uprawiona do reprezentacji spółki. Taka możliwość istnieje jedynie w przypadku przedstawienia pełnomocnictwa z podpisami poświadczonymi przez notariusza.

– Jednak taka forma pełnomocnictwa nie została przewidziana dla pełnomocnictw stosowanych w ramach postępowań podatkowych i tym samym organy podatkowe powinny bazować na oświadczeniu pełnomocnika, że pełnomocnictwo zostało ważnie udzielone i nie zostało odwołane – sugeruje Tomasz Rysiak.

Jego zdaniem, gdy pełnomocnictwo nie zostało faktycznie udzielone, fałszywy pełnomocnik odpowiada karnie jak również ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na gruncie prawa cywilnego.

Ordynacja podatkowa o pełnomocnictwie w postępowaniu podatkowym nie zawiera wprost wymogu przedstawiania odpisu z KRS wraz z przedłożeniem pełnomocnictwa do reprezentowania podatnika. Na ten aspekt zwraca uwagę Joanna Patyk, doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej Tax & Business, która mówi, że kodeks cywilny, na który powołuje się Ordynacja podatkowa – w sprawach nieuregulowanych przepisami tej ustawy, również nie wprowadza wymogu przedstawienia odpisu KRS w momencie przedkładania pełnomocnictwa.

– Praktyka organów podatkowych żądających odpisów z KRS wraz z pełnomocnictwem w postępowaniu podatkowym nie wynika więc wprost z Ordynacji podatkowej – podkreśla Joanna Patyk.

Taka zasada, wynikająca z przepisów ustawy o podstępowaniu przed sądami administracyjnymi, jest uregulowana i funkcjonuje na etapie postępowania sądowego w administracji.

Praktyka urzędów

Urzędy skarbowe przyjęły jednak obowiązek przedkładania odpisu z KRS wraz z przedstawieniem pełnomocnictwa, wbrew Ordynacji podatkowej, już na etapie postępowania nieprocesowego – kontroli podatkowej. Według Joanny Patyk, jeżeli podatnik nie chce przedłożyć odpisu z KRS lub nie ma aktualnego dokumentu nie jest zobowiązany przepisami podatkowymi do jego uzyskania i złożenia.

Nie warto się spierać

Barbara Pyzel, doradca podatkowy spółki telekomunikacyjnej Exatel, komentując sprawę zauważa, że organ podatkowy nie może odrzucić podania, jeżeli nie ma załączonego KRS, a organ nie wezwał do jego uzupełnienia.

– Składy zarządów spółek mogą się zmieniać i organ podatkowy ma prawo do nieudzielenia odpowiedzi, jeśli powziął informację, że podanie składa ktoś, kto nie ma pełnomocnictwa do prowadzenia praw spółki – argumentuje Barbara Pyzel.

Jednocześnie dodaje, że organy podatkowe zaczęły żądać aktualnych KRS na skutek orzeczeń sądów administracyjnych, które pozostawały sprawę bez rozpatrzenia w przypadku niedostarczenia przez podatnika aktualnego KRS w formie papierowej.

– Nie warto opóźniać sprawy z powodów proceduralnych, a tym bardziej nie warto jej przegrywać z takich powodów – stwierdza Barbara Pyzel.

Również Małgorzata Sajkiewicz uważa, że w swoim własnym interesie warto pamiętać o złożeniu aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa odpisu z KRS, nawet jeżeli organ od nas tego nie żąda.

Z kolei Tomasz Rysiak zauważa, że osobną kwestią jest istniejąca możliwość sprawdzenia przez organy podatkowe osób upoważnionych do reprezentacji danego podmiotu w bazie Ministerstwa Sprawiedliwości, która jest dostępna w drodze elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.