Jeżeli podatnik został poinformowany o terminie przesłuchania świadków, nie można zarzucać, że został pozbawiony czynnego udziału w postępowaniu podatkowym.
Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną organu podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 rok.
W ocenie NSA sąd I instancji naruszył przepisy postępowania w tak dużym stopniu, że miało to wpływ na wynik sprawy. Jak zauważył sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Bogusław Dauter, z akt sprawy wynika m.in., że spółka została powiadomiona o terminie przesłuchania świadków. Zostały jej też przesłane protokoły z przesłuchań. Ponadto spółka nigdy nie wskazywała, że została pozbawiona czynnego udziału w postępowaniu. W takiej sytuacji sąd I instancji nie mógł stwierdzić, że w sprawie doszło do naruszenia prawa, które stanowi podstawę do wznowienia postępowania.
– Sąd musi wykazać, że doszło do pozbawienia strony udziału w postępowaniu – podkreślił sędzia Dauter.
Jednocześnie Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy jest przedwczesne. Spór w sprawie dotyczył ulg dla zakładów pracy chronionej, tzw. zpchr. Po zmianie przepisów, od 2000 roku zpchr straciły prawo do zwolnienia z podatków dochodowych. Trybunał Konstytucyjny uznał, że nowelizacja jest niezgodna z zasadą ochrony praw nabytych. Chodziło o to, że nie przewiduje regulacji przejściowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony interesów tych zakładów, które – w zaufaniu do dotychczasowych przepisów – rozpoczęli realizację długookresowych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych.
Skarżąca spółka zaczęła realizację swoich inwestycji w 1999 roku i chciała skorzystać z wyroku Trybunału. Jednak tak jak w przypadkach wielu innych spółek, organy podatkowe nie chciały przyznać jej prawa do kontynuacji zwolnienia, kwestionując charakter podjętych inwestycji. Wyrok jest prawomocny.
SYGN. AKT II FSK 728/09