W każdym stadium postępowania podatnik może zgłaszać wszelkie wnioski dowodowe, a organy podatkowe zobowiązane są je przeprowadzić.
Od grudnia w firmie podatnika prowadzone jest postępowanie podatkowe. Przedsiębiorca zaproponował w urzędzie powołanie świadków.
– Czy urząd powinien przesłuchać zgłoszone przeze mnie osoby – pyta pan Marcin z Końskich.
Postępowanie podatkowe jest na tyle specyficzne, że zasadniczo to na organy podatkowe ustawodawca nałożył obowiązek dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Inicjatywa dowodowa leży więc przede wszystkim po stronie organów. Nie oznacza to jednak – jak zauważa Lesław Mazur, menedżer w Ernst & Young – że strona postępowania jest traktowana jedynie jako jego bierny obserwator. Wręcz przeciwnie, podatnikom zagwarantowano czynny udział w czynnościach urzędowych – co w aspekcie dowodów oznacza, że podatnik może zgłaszać w każdym stadium postępowania wszelkie wnioski dowodowe, a organy podatkowe zobowiązane są je przeprowadzić, jeżeli przedmiotem zgłaszanych dowodów są okoliczności mające znaczenie dla sprawy, chyba że okoliczności te stwierdzone są wystarczająco innym dowodem.
– Zgłoszenie dowodu (którym na gruncie Ordynacji podatkowej jest wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem) może nastąpić w dowolny sposób, tj. albo pisemnie, albo ustnie do protokołu zarówno w postępowaniu przed organem pierwszej, jak i drugiej instancji – podpowiada Lesław Mazur.
Ekspert dodaje, że na odmowę przeprowadzenia dowodu nie służy samoistny środek zaskarżenia, jednak okoliczność ta może być podnoszona na etapie odwołania jako nieprawidłowość skutkująca wadliwym ustaleniem stanu faktycznego (co może być cennym zarzutem niweczącym zaskarżone orzeczenie).
Gdy sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta, a następnie podatnik wejdzie w posiadanie nowych, korzystnych dla siebie dowodów, które co prawda istniały w dniu wydania decyzji, ale nie były znane organowi (np. nie zostały zgłoszone), można z tego powodu żądać wznowienia zakończonego już postępowania. W praktyce – jak stwierdza Lesław Mazur – może to doprowadzić do wydania korzystniejszego rozstrzygnięcia.
Ważne!
Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem