W tym roku Ministerstwo Finansów zaproponowało kilka odrębnych projektów zawierających zmiany ustawy o podatku od towarów i usług na 2011 rok. Już dziś wiadomo, że nie wszystkie z nich wejdą w życie 1 stycznia 2011 r. Agnieszka Szuper, doradca podatkowy w Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe, jako przykład wymienia projekt z 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – Prawo o miarach jako datę wejścia w życie większości zawartych w nim zmian wskazuje 1 lutego 2011 r., a więc drugi miesiąc I kwartału 2011 r.

– Żaden z projektów nie zawiera jednak przepisów szczegółowych, które wprowadzałyby odmienne regulacje dotyczące rozliczeń dokonywanych przez podatników opłacających podatek kwartalnie – zauważa Agnieszka Szuper.

Zdaniem naszej rozmówczyni nie wydaje się również, że wprowadzenie takich zmian do projektów byłoby możliwe, gdyż zawsze mogłoby prowadzić do dyskryminacji bądź uprzywilejowania jednej z grup podatników – czy to rozliczających się kwartalnie czy miesięcznie.

Z tego też powodu wprowadzenie zmian do ustawy o podatku od towarów i usług w trakcie trwania kwartału nie powinno mieć negatywnych konsekwencji dla podatników składających kwartalne deklaracje.

Z przywileju rozliczeń kwartalnych korzystają przede wszystkim mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową. PodatnicyVAT, inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową, mogą również składać kwartalne deklaracje podatkowe, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia o wyborze rozliczeń kwartalnych, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności.

Podatnicy, którzy wybrali kwartalne rozliczenie podatku składają deklaracje VAT-7K lub VAT-7D.

Rozliczenia te polegają na składaniu w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

154,3 tys. tylu było podatników VAT rozliczających się kwartalnie na koniec I półrocza 2010 r.