Podatnik kupił maszynę produkcyjną, która stanowi środek trwały. Jednak w miesiącu tego zakupu nie dokonał żadnej sprzedaży.

– Czy mogę się ubiegać o zwrot VAT od zakupu tego środka trwałego – pyta pan Zdzisław ze Słupska.

Jeżeli w okresie rozliczeniowym kwota podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego, to podatnikowi przysługuje prawo do przeniesienia tej nadwyżki na okres następny bądź do jej zwrotu na rachunek bankowy.

Krystian Kaczkowski, konsultant podatkowy w Parulski i Wspólnicy, podkreśla, że w sytuacji gdy w okresie rozliczeniowym w ogóle nie wystąpiły czynności opodatkowane, zaś podatnik dokonał zakupu środków trwałych, zwrot podatku naliczonego następuje na jego umotywowany wniosek złożony wraz z właściwą deklaracją.

– Przepisy nie różnicują przy tym terminów zwrotu podatku w zależności od rodzaju dokonanych zakupów – stwierdza Krystian Kaczkowski.

Ekspert dodaje, że w przypadku nabycia środków trwałych terminy te będą identyczne jak dla innych towarów i usług. Zasadniczo w takich okolicznościach zwrot podatku naliczonego następuje w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji. Jakkolwiek na wniosek podatnika nadwyżka może być zwrócona w krótszym, 60-dniowym terminie. Uzależnione jest to od złożenia w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego, co może się okazać uciążliwe i kosztowne dla podatnika.

Poza tym – jak podkreśla nasz rozmówca – termin zwrotu liczony jest od dnia złożenia deklaracji. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie do jej złożenia już w pierwszym dniu następującym po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Termin otrzymania zwrotu nadwyżki może być zatem wcześniejszy.

Jeśli podatnik przewiduje wystąpienie podatku należnego w kolejnym okresie rozliczeniowym, można rozważyć opcję przeniesienia kwoty podatku naliczonego od zakupionych środków trwałych na następny okres rozliczeniowy.

Zabezpieczenie majątkowe przy zwrocie VAT

Zabezpieczenie majątkowe może być złożone w formie:

● gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

● poręczenia banku

● weksla z poręczeniem wekslowym banku

● czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku

● papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej