Przekazywane informacje o wyrobach tytoniowych posłużą do ustalenia średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tych wyrobów. Obowiązek przekazywania informacji będzie dotyczył pierwszych 10 i 12 miesięcy roku kalendarzowego poprzedzającego rok kalendarzowy, na który będzie obliczana średnia ważona detaliczna cena sprzedaży dla papierosów i dla tytoniu do palenia. Takie wnioski płyną z projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną.

Informacje za okres pierwszych 10 miesięcy danego roku kalendarzowego mają być składane ministrowi finansów do 8 listopada roku kalendarzowego, którego informacja dotyczy. Natomiast informacje za okres 12 miesięcy składane będą do 31 stycznia roku kalendarzowego.

Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży dla papierosów i dla tytoniu do palenia do celów porównania z minimalnym wspólnotowym obciążeniem podatkiem akcyzowym będzie ogłaszana najpóźniej do 1 marca i opublikowana w Monitorze Polskim.

Tak ustalona średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów nie będzie stanowiła podstawy do weryfikacji minimalnej stawki akcyzy na papierosy obowiązującej od 1 stycznia roku kalendarzowego, ustalonej na podstawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży, obliczonej na podstawie informacji za okres pierwszych 10 miesięcy roku kalendarzowego.

Informacje powinny zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu przekazującego informację, markę wyrobu, wskazanie urzędu celnego lub urzędów celnych, w których złożono deklarację podatkową lub zgłoszenie celne, maksymalną cenę detaliczną w złotych, liczbę papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oraz liczbę papierosów w paczce i ilość wagową opakowania tytoniu do palenia.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2011 r.

Ważne!

Informacje o wyrobach tytoniowych będą przekazywane w formie papierowej i elektronicznej