Prezes Głównego Urzędu Miar (GUM) od połowy przyszłego roku przejmie obowiązki ministra finansów w zakresie dopuszczania do obrotu kas fiskalnych. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz prawa o miarach, opublikowany przez Ministerstwo Finansów. Spełnienie funkcji oraz kryteriów i warunków technicznych dla urządzeń fiskalnych będzie stwierdzane na podstawie wyników badań.

Co istotne, gdy do obrotu wprowadzone zostaną kasy, które wbrew deklaracji podatnika nie spełniają wymaganych funkcji, kryteriów i warunków technicznych, lub nie załączono do kasy takiej deklaracji, naczelnik urzędu skarbowego nałoży w drodze decyzji na producenta krajowego, podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących albo inny podmiot wprowadzający do obrotu te kasy, karę pieniężną w wysokości 5 tys. zł. Podstawą do nałożenia takiej sankcji będzie dla fiskusa opinia prezesa Głównego Urzędu Miar.

Ponadto projekt noweli VAT zakłada dostosowanie definicji używanych dla potrzeb podatku od towarów i usług odnoszących się do budowy i utrzymania mostów transgranicznych.

Projekt przewiduje też odstąpienie od zakazu odliczania podatku naliczonego w przypadku importu usług, gdy zapłata dokonywana jest na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. rajach podatkowych. Ta zmiana jest efektem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 30 września 2010 r. w sprawie Oasis East (C-395/09).

W projekcie wprowadzono również zmiany o charakterze doprecyzowującym obecne przepisy (np. dotyczące uznania za dostawę towarów nieodpłatnych przekazań) w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych. Jednak najistotniejszą zmianą jest podniesienie stawki VAT na ubranka i obuwie dziecięce z obecnych 7 na 23 proc. w przyszłym roku – o czym informowaliśmy we wczorajszym „DGP”. Budżet państwa na tej podwyżce ma zyskać 160 mln zł.

Większość nowych regulacji ma wejść w życie 1 lutego 2011 r. Niektóre przepisy, np. dotyczące nowych obowiązków GUM, zaczną obowiązywać od 1 lipca 2011 r.

Skutki finansowe nowelizacji

Ministerstwo Finansów szacuje, że zmiany będą kosztować:

● 2,5 mln zł – wdrożenie badań w GUM w 2011 r.

● 0,4 mln zł – realizacja badań w GUM

● 30 mln zł – przyznanie prawa do odliczenia VAT od importu usług z tzw. rajów podatkowych