W wypadku niektórych przestępstw podatkowych sąd na podstawie kodeksu karnego może zakazać przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej.
Karami za przestępstwa skarbowe, w tym przestępstwa przeciwko obowiązkom podatkowym, są kara grzywny w stawkach dziennych, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności. Jak wyjaśnia Andrzej Ossowski, adwokat z Kancelarii Adwokackiej A. Ossowski, możliwość zastosowania sankcji za popełnienia przestępstwa skarbowego nie wyczerpuje się jednak wyłącznie w wymierzeniu kary. Obok niej na nieuczciwego podatnika może być także nałożony środek karny.
– Jednym z takich środków jest zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – mówi Andrzej Ossowski.
Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej można orzec tylko wtedy, gdy kodeks tak stanowi. Sytuacje te zostały wyraźnie wskazane w art. 34 par. 2 kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.).
– I tak orzeczenie tego środka karnego może nastąpić m.in. w wypadku zatajenia przedmiotu lub podstawy opodatkowania, firmanctwa, oszustwa podatkowego czy umyślnego paserstwa akcyzowego – wymienia Andrzej Ossowski.
Paweł Jabłonowski, szef Departamentu Podatkowego Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, zwraca uwagę, że konsekwencją orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej jest przesłanie odpisu wyroku odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego lub dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej objętej zakazem. Organ (np. organ rejestrowy) podejmuje stosowne decyzje, w szczególności dokonuje wykreślenia przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej.
– Nie ma też możliwości wystąpienia o ponowny wpis w okresie tego zakazu – podkreśla Paweł Jabłonowski.
Wykreślenie z rejestru ma też konsekwencje podatkowe. Oznacza ono prawne zakończenie działalności gospodarczej, co skutkuje obowiązkiem przygotowania remanentu likwidacyjnego oraz spisu towarów niebędących przedmiotem dalszej dostawy.
– Środki objęte remanentem z natury rodzą określone konsekwencje podatkowe na gruncie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług – wskazuje nasz rozmówca.
Naruszanie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez podjęcie działalności jest karane jako odrębne przestępstwo i zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.
Ważne!
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej sądy orzekają w latach, od roku do lat 5