Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, czy szkole wyższej będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od dokonanego zakupu środków trwałych i usług. Szkoła wyższa ubiegała się o dofinansowanie projektu „Przebudowa, remont i adaptacja zabytkowego budynku z przeznaczeniem na cele edukacyjne (szkolnictwo wyższe)” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 – 2013 w ramach działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Projekt zakłada przebudowę, remont i adaptację zabytkowego budynku. Celem projektu jest przystosowanie obiektu do potrzeb szkoły, by mogła w pełni rozwinąć w nim działalność edukacyjną polegającą na prowadzeniu studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych. Uczelnia świadczy usługi edukacyjne zgodnie z PKD 8030C. Usługi te na podstawie załącznika nr 4 poz. 7 do ustawy o VAT są zwolnione z tego podatku. Szkoła nie prowadzi innej działalności poza działalnością edukacyjną, zatem wszystkie produkty projektu służyć będą w całości realizacji działalności edukacyjnej, zwolnionej z podatku.

Dyrektor warszawskiej izby podkreślił, że w rozpatrywanej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia VAT zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi, bowiem dokonane w ramach działań objętych programem zakupy nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi, gdyż będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych, tj. usług edukacyjnych.

Szkole nie przysługuje więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wszelkich usług dokonywanych w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 listopada 2010 r. (nr IPPP3/443-919/10-5/IB).