Miejscem świadczenia usług w dziedzinie np. kultury, nauki lub sportu na rzecz podatników w innych krajach jest miejsce, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania. Podatnikami są m.in. prowadzący działalność gospodarczą.
Od nowego roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące miejsca świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami. Miejscem świadczenia jest miejsce, w którym usługi te są świadczone, ale dotyczy to tylko podmiotów, które nie są podatnikami podatku od towarów i usług. W przypadku świadczenia tych usług na rzecz podatników została wprowadzona nowa zasada, zgodnie z którą miejscem świadczenia jest miejsce, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania.
Zmiany dotyczące miejsca świadczenia obejmują również usługi transportu, ale wynikają one z nowego rozporządzenia ministra finansów.

Zmiana od 2011 r.

Zmiana dotycząca usług w dziedzinie np. kultury wynika z ustawy z 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 195, poz. 1504). Ustawa ta wprowadziła generalnie nowe zasady dotyczące miejsca świadczenia usług, poza usługami wstępu na różnego rodzaju imprezy oraz usługami w dziedzinie m.in. kultury. W tym ostatnim przypadku ustawa nowelizująca przewidywała zmianę od 1 stycznia 2011 r.
Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 28g ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają. Natomiast w ust. 2 określono, że miejscem świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana.
Do końca 2010 r. obowiązywała w przypadku usług wstępu na różnego rodzaju imprezy, takie jak targi i wystawy, zasada, zgodnie z którą miejscem świadczenia było miejsce, w którym usługi te były faktycznie świadczone. Nie miało znaczenia, czy usługa jest świadczona na rzecz podatników, czy też podmiotów niebędących podatnikami.
Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, zmiana wprowadzona od 1 stycznia 2011 r. dotyczy określania miejsca świadczenia pozostałych (oprócz usług wstępu) usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki itd. świadczonych na rzecz podatnika. Zgodnie z zasadą ogólną określoną w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia w takim przypadku jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania (lub stałe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce, w którym podatnik zwykle prowadzi działalność lub w którym ma miejsce zwykłego pobytu – art. 28b ust. 2 – 3 ustawy).
Wyjaśnijmy, że określenie miejsca świadczenia dotyczy sytuacji, gdy obie strony świadczenia (usługodawca i usługobiorca) mają siedziby lub miejsca zamieszkania w różnych krajach. Zmiana w zakresie miejsca świadczenia wynika natomiast z konieczności dostosowania przepisów polskiej ustawy o VAT do Dyrektywy 112 o VAT.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ustalać miejsce świadczenia usług od 1 stycznia 2011 r.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Gdzie należy opodatkować usługę kultury
- Jakie miejsce świadczenia będzie przy transporcie towarów
- Jakie będzie miejsce świadczenia usługi w zakresie edukacji