Od 2011 roku czynności zwolnione z podatku, a wyszczególnione w załączniku nr 4 do ustawy o VAT, zostały przeniesione do tekstu tej ustawy. Jednocześnie zakres zwolnień w niektórych przypadkach został określony w inny sposób. Po części miało to związek z nazewnictwem wynikającym z klasyfikacji PKWiU z 2008 roku, która od 2011 roku ma zastosowanie do przepisów podatkowych. Do końca tego roku zwolnione z VAT są usługi w zakresie ochrony zdrowia. Od przyszłego roku natomiast zwolnione z tego podatku będą usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.

Zwolnieniem zostaną też objęte usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez:

● lekarzy i lekarzy dentystów,

● pielęgniarki i położne,

● osoby wykonujące inne zawody medyczne, czyli osoby, które uprawnione są do udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny,

● psychologów

Ze zwolnienia skorzystają również usługi transportu sanitarnego. Transport ten może być wykonywany specjalistycznymi środkami transportu lądowego, wodnego i lotniczego. Do końca tego roku w ramach usługo ochrony zdrowia zwolnione są usługi pogotowia ratunkowego.