Przyznając urzędom punkty w tej kategorii braliśmy pod uwagę przede wszystkim średni czas, który upływał od wpłynięcia deklaracji do urzędu do jej wprowadzenia do systemu (rubryka a tabeli, uznaliśmy za najwyżej punktowane będą te urzędy, w których czas ten wynosił 90 lub mniej dni), średni czas, w którym załatwiana była sprawa (rubryka b tabeli; najwyżej punktowane będą te urzędy, w których czas ten wynosił 90 lub mniej dni), procentowy wskaźnik załatwionych tytułów wykonawczych (rubryka c tabeli; im więcej tytułów załatwionych tym więcej punktów otrzymywał urząd), i wreszcie liczbę wprowadzonych deklaracji na etat (rubryka d tabeli). To ostatnie kryterium potraktowaliśmy jako pomocnicze, dlatego można było za nie dostać stosunkowo najmniej punktów.

W przypadku kryterium czasu załatwiania sprawy brany pod uwagę był średni upływ czasu od wszczęcia postępowania podatkowego (wydania postanowienia w tej sprawie) do dnia wydania decyzji.

W tej kategorii, w przypadku izb skarbowych brana pod uwagę była terminowość załatwionych odwołań. Był to liczony w dniach wskaźnik rozumiany jako średni upływ czasu od dnia doręczenia decyzji organu I instancji do dnia wydania decyzji odwoławczej.

Efektywność pracy to podstawa zarządzania w skarbówce

Magdalena Kobos, Ministerstwo Finansów

Czy ocena pracy urzędników administracji skarbowej może być obiektywna?

Administracja publiczna czasem niestety słynie z zamiłowania do liczb i statystyk, jednak obliczenia te w przeważającej mierze dotyczą danych wejściowych: kwota wydatkowanych lub pozyskanych pieniędzy, liczba obsługiwanych klientów czy świadczonych usług. Taka statystyka nie koncentruje się na wynikach. Powód leży po części w tym, że mierzenie wyników w administracji publicznej jest – w przeciwieństwie do sektora przedsiębiorstw – niezwykle trudne. Poza tym skłonność do koncentrowania się wyłącznie na jakimś procesie jest naturalna – szefowie mierzą to, co robią zarządzane przez nich instytucje. W organizacjach takich jak urzędy skarbowe przebieg procesu wyznaczają przepisy, więc teoretycznie wywiązywaniem się z zadań byłoby dokładne ich przestrzeganie. Tymczasem nawet doskonale wykonana praca jest stratą czasu i pieniędzy, jeśli nie prowadzi do osiągnięcia pożądanych wyników.

W tym roku do oceny urzędów skarbowych zastosowaliśmy mierniki Ministerstwa Finansów. Czy to dobrze?

Mierniki te administracja podatkowa stosuje od końca 2008 roku. To przede wszystkim nowoczesna analiza jakościowa, oparta na danych pozyskiwanych centralnie z systemów informatycznych. Wybrane do rankingu mierniki są gwarancją ich rzetelności i spójności. Natomiast przygotowane na tej podstawie zestawienie jest wycinkiem – z racji zastosowania mierników najbardziej interesujących z punktu widzenia czytelnika – profesjonalnej analizy efektywności urzędów skarbowych przy uwzględnieniu ich wielkości i specyfiki działania.

Czy efektywność pracy urzędników jest najważniejsza?

Zaprezentowana w rankingu statystyka rzeczywiście skupia się na efektywności pracy, czyli tym, co jest obecnie podstawą systemu zarządzania w administracji podatkowej. Teoretycy zarządzania przy tworzeniu wskaźników mierzenia działalności zalecają koncentrację na maksymalnym wykorzystaniu danych o wykonaniu pracy. Wobec czego naturulnym jest, że mierniki stosowane w administracji podatkowej powinny także służyć czytelnikom „DGP” w ocenie swoich urzędów skarbowych.