Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19013) dotyczącą statusu podatnika VAT (gminy czy obsługującego ją urzędu) podkreśliło, że NIP może być przypisany wyłącznie jednemu podatnikowi (płatnikowi).

Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Wójt, działając jako organ wykonawczy gminy, wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Zdaniem MF urząd gminy, uczestnicząc w realizacji określonych zadań spoczywających na gminie, a skutkujących obowiązkiem podatkowym, np. w zakresie VAT, występuje wyłącznie jako jednostka organizacyjna działająca w imieniu i na rzecz gminy. Dokumenty wymagające oznaczenia numerem identyfikacji podatkowej, sporządzane i wystawiane przez urząd z tytułu czynności przypisanych prawnie gminom, powinny być sygnowane NIP osoby prawnej, w której imieniu wykonywane są te czynności, tj. NIP gminy. Urząd gminy posługuje się numerem identyfikacji podatkowej gminy tylko i wyłącznie dlatego, że działa jako jej reprezentant. Inna sytuacja zachodzi, gdy urząd gminy jako jednostka organizacyjna staje się podatnikiem lub płatnikiem np. płatnikiem PIT od dokonywanych wypłat ze stosunku pracy. Urząd gminy powinien się posługiwać własnym numerem, odrębnym od NIP gminy.