Po zmianach w przepisach międzynarodowych sprawozdania będą tworzone w taki sposób, że pozwolą inwestorom bardziej wiarygodnie oceniać efektywność wykorzystania zasobów.
Trwa ogólnoświatowa debata nad wstępnym projektem nowego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej – Prezentacja sprawozdań finansowych. Został on opracowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i amerykańską Radę Standardów Rachunkowości Finansowej. Częścią debaty będą konsultacje, które odbędą się 26 listopada w siedzibie Ministerstwa Finansów.
Profesor Gertruda Świderska, prezes Mac Auditor, kierownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH, wyjaśnia, że informacje zawarte w proponowanych sprawozdaniach pozwolą inwestorom w bardziej wiarygodny sposób szacować przyszłe przepływy pieniężne oraz oceniać efektywność wykorzystania zasobów.