Osoby fizyczne oraz firmy, które zbudowały w tym roku nowy dom lub kupiły mieszkanie oraz inne budowle, korzystają z tzw. wakacji podatkowych. Oznacza to, że nie muszą płacić od razu podatku od nieruchomości.

Obowiązek podatkowy

Dr Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku, wyjaśnia, że tzw. wakacje podatkowe w przypadku osób fizycznych oznaczają, że obowiązek podatkowy nie powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające jego powstanie (zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania), lecz od 1 stycznia roku następnego po tych okolicznościach. Zasada ta wynika z art. 6 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn.zm.). Zgodnie z tym przepisem jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Przykładowo, jeśli zakończenie budowy domu nastąpiło w lipcu, to w okresie od lipca do końca tego roku właściciel domu nie ma obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Podatek zacznie płacić dopiero od 1 stycznia 2011 r. Wakacje podatkowe nie zwalniają jednak podatników z innych obowiązków dotyczących podatku od nieruchomości.

Jak tłumaczy Rafał Dowgier, art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku osób fizycznych oraz art. 6 ust. 9 tej ustawy w przypadku podatników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi bez osobowości prawnej nakazuje złożenie informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

– Z powyższego wynika, że zgodnie z przepisami ustawy podatnik powinien złożyć informację lub deklarację podatkową z wykazanym nowym budynkiem lub budowlą, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia ich budowy lub rozpoczęcia użytkowania przed ich ostatecznym wykończeniem – mówi Rafał Dowgier.

Decyzja gminy

Formalności muszą dopełnić nie tylko podatnicy, ale również organy podatkowe, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Rafał Dowgier zwraca uwagę, że w przypadku osób fizycznych organ podatkowy na podstawie złożonej przez podatnika informacji musi wydać decyzję ustalającą kwotę należnego podatku od nieruchomości na rok podatkowy.

Ekspert dodaje, że gdy podatnikiem jest firma lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, to składając deklarację na podatek od nieruchomości (w terminie do 15 stycznia roku podatkowego), powinna wykazać w niej do opodatkowania obiekt, który do końca poprzedniego roku korzystał z wakacji podatkowych. Od tego obiektu firma samodzielnie nalicza podatek.

Górne stawki podatku

Od budynków lub ich części mieszkalnych:

2010 r. – 0,65 zł

2011 r. – 0,67 zł

Od budynków związanych z prowadzoną działalnością:

2010 r. – 20,51 zł

2011 r. – 21,05 zł