Święta Bożego Narodzenia oraz tzw. mikołajki, które przypadają 6 grudnia, są okazjami do wręczania prezentów. W związku z tym w wielu firmach pracodawcy finansują dzieciom pracowników paczki mikołajkowe.

Zoja Choromańska, konsultant w TPA Horwath, wyjaśnia, że wszelkiego rodzaju otrzymane od pracodawcy nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie świadczenia rzeczowe lub pieniężne stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy. W niektórych przypadkach można jednak skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Zwolnienie zależeć będzie od wartości paczek oraz od tego, czy zostały one sfinansowane ze środków własnych pracodawcy czy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).

– W przypadku finansowania paczek w całości ze środków ZFŚS lub funduszu związków zawodowych pracownik może być zwolniony z PIT, gdy ich wartość nie przekroczy w roku 380 zł – zastrzega Zoja Choromańska.

Od nadwyżki ponad ten limit należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Zwolnienie to nie obejmuje bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi.

Zoja Choromańska zwraca uwagę, że zgodnie z projektem poselskim o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziane jest rozszerzenie zwolnienia również na bony, talony lub kupony uprawniające pracowników do nabycia towarów lub usług oraz bilety na imprezy sportowe lub kulturalne. Projekt jest jednak w trakcie prac sejmowych i nie będzie miał wpływu na paczki fundowane w tym roku.

– Z kolei wartość paczek sfinansowanych ze środków własnych pracodawcy będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy, od którego należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy oraz odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – zwraca uwagę Zoja Choromańska.

Z perspektywy pracodawcy wydatków na paczki mikołajkowe sfinansowanych z ZFŚS nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli jednak wydatki te zostały sfinansowane ze środków własnych pracodawcy, a przy przekazywaniu paczek pracodawca nie różnicował faktu ich wydania według kryterium socjalnego, ich wartość może być kosztem podatkowym.

380 zł do tej kwoty są zwolnione z PIT paczki mikołajkowe sfinansowane z funduszu socjalnego lub związkowego