W rozliczeniu podatkowym za 2010 rok podatnicy po raz czwarty będą mogli pomniejszyć swój podatek dochodowy o kwotę ulgi prorodzinnej. Po raz pierwszy jednak dokonując odliczenia, zastosują te same zasady co w zeznaniach za rok wcześniejszy.

Przede wszystkim nie zmieni się kwota ulgi, która miesięcznie wynosi 92,67 zł, a za cały rok 1112,04 zł. Na tym samym poziomie 3089 zł pozostanie także limit dochodów uczących się dzieci pełnoletnich (do ukończenia 25 lat), którego przekroczenie skutkuje utratą prawa do odliczenia.

Jak wyjaśnia Anna Misiak, doradca podatkowy w MDDP, do limitu tego wlicza się dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej, np. dochody z umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło, a także dochody, o których mowa w art. 30b ustawy o PIT, np. ze zbycia papierów wartościowych czy pochodnych instrumentów finansowych.

– W przypadku dzieci prowadzących własną działalność gospodarczą prawo do ulgi nie przysługuje, jeśli dziecko opodatkowuje dochody z tej działalności podatkiem liniowych lub ryczałtem – przypomina Anna Misiak.

Ulga przysługuje obojgu rodzicom, rodzicom zastępczym lub opiekunom prawnym, którzy pozostają w związku małżeńskim. W takim wypadku mogą ustalić, w jakiej proporcji dzielą się ulgą. Prawo do odliczenia przysługuje również rodzicom rozwiedzionym lub pozostającym w separacji.

– Jednak z ulgi na dziecko nie może skorzystać ten rodzic, który władzy rodzicielskiej został pozbawiony lub została ona zawieszona – podkreśla nasza rozmówczyni.

Doktor Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w firmie Rödl & Partner, zwraca uwagę, że organ podatkowy ma szeroki zakres uprawnień związanych z weryfikacją prawa podatnika do ulgi.

– Może żądać dokumentów potwierdzających prawo do ulgi, tj. odpisu aktu urodzenia dziecka czy zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły – wymienia ekspert.

Określony w ustawie o PIT katalog dokumentów, które należy przedstawić, nie ma charakteru zamkniętego, co oznacza, że organ podatkowy może żądać przedłożenia innych dowodów, które potwierdzałyby przysługujące podatnikowi prawo do ulgi.