Dziecko pełnoletnie (do ukończenia 25 lat) objęte jest ulgą prorodzinną, jeżeli się uczy. Ponieważ kwotę ulgi nalicza się za każdy miesiąc, w którym spełnione są warunki do odliczenia, to przerwa w nauce lub ukończenie szkoły generalnie skutkują utratą prawa do ulgi za ten okres. Nie dotyczy to jednak absolwentów szkół, którzy kontynuują naukę np. po okresie wakacyjnym.

Zasady odliczania ulgi na dzieci kontynuujące naukę wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie „DGP”. Z wyjaśnień tych wynika, że osoba kończąca pewien etap swojego kształcenia formalnie przestaje być uczniem określonej szkoły z chwilą otrzymania świadectwa. Jednak osoba, która zamierza kontynuować naukę, z chwilą ukończenia szkoły nie traci automatycznie statusu osoby uczącej się.

Na potrzeby odliczenia ulgi prorodzinnej uznaje się zatem, że osoby, które formalnie kończą szkołę, a następnie podejmują naukę z początkiem roku szkolnego w innej szkole systemu oświaty lub z początkiem roku akademickiego w szkole wyższej, należy traktować jako osoby uczące się w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. Często decyzja co do zaprzestania dalszej nauki zapada dopiero wtedy, gdy ostatecznie zamykane są procesy rekrutacyjne do szkół i szkół wyższych, tj. we wrześniu. Stąd uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych do tego czasu powinni być traktowani jako osoby uczące się w szkole.

I tak w przypadku:

● uczniów kontynuujących naukę w szkole ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,

● maturzysty, który nie kontynuuje nauki, ulga przysługuje także za miesiące wakacyjne,

● maturzysty, który podejmuje naukę w szkole wyższej, ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,

● studentów kształcących się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie) ulga ta przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego w sytuacji, gdy student po zdaniu egzaminu został zakwalifikowany na studia magisterskie.

Jeżeli studia nie są kontynuowane lub występuje przerwa (np. student nie od razu podejmuje kolejny etap studiów), to ulga przysługuje tylko za miesiące nauki włącznie z miesiącem, w którym został złożony egzamin dyplomowy.

1112,04 zł wynosi wysokość ulgi na dziecko za cały 2010 rok