Właściciele domów i mieszkań muszą zapłacić ostatnią ratę podatku od nieruchomości do 15 listopada. W tym terminie ostatnią ratę muszą też uregulować podatnicy podatku rolnego.
Terminy zapłaty rat podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego od osób fizycznych wynikają odpowiednio z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz ustawy o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.). Termin zapłaty ostatniej raty podatku określony dla osób fizycznych wypada 15 listopada. Właściciele nieruchomości, czyli np. domów i mieszkań, muszą pamiętać o obowiązku dokonania wpłaty podatku wynikającego z decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala bowiem w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W identycznych ratach podatek muszą wpłacać podatnicy podatku rolnego. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i firm.