Wzrost wysokości płaconego podatku może wynikać ze zmiany kwalifikacji gruntów w ewidencji gruntów i budynków. Skutkiem tego przekwalifikowania może być opodatkowanie gruntów znacznie wyższym podatkiem od nieruchomości w miejsce dotychczas płaconego podatku rolnego. Podatek może wzrosnąć nawet z 2 gr do 39 gr za mkw. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 17714), w obecnym stanie prawnym brak jest uzasadnienia dla wprowadzenia rozwiązań ograniczających wzrost wysokości podatku wskutek przekwalifikowania gruntów w ewidencji gruntów i budynków.

Jak wyjaśniło MF, grunty podlegają opodatkowaniu jednym z trzech podatków: podatkiem od nieruchomości, rolnym lub leśnym. Podatkiem rolnym są objęte grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Pozostałe grunty są opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny ustalany jest zatem w oparciu o dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków co do kwalifikacji tych gruntów oraz ich powierzchni, które to dane są wiążące dla organu podatkowego. Ponadto organ podatkowy nie ma podstaw do zmiany tych danych. Poglądy te znajdują oparcie w orzecznictwie sądowym (np. wyroki: WSA w Warszawie z 28 marca 2006 r. sygn. akt III SA/Wa 3501/05, NSA z 15 listopada 1994 r. sygn. akt SA/Ka 2592/93).