Podatnik wynajmuje mieszkanie. Latem przeprowadził w nim generalny remont. Niestety nakłady na odnowienie mieszkania znacznie przekroczą przychody, które podatnik osiągnie z najmu.

– Czy można rozliczyć stratę z najmu – pyta pan Piotr z Jędrzejowa.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) stratą nazywa się taką sytuację, gdy koszty uzyskania przychodów przewyższają osiągnięte z danego źródła przychody. Strata to inaczej mówiąc różnica pomiędzy kosztami a przychodami dająca wynik ujemny.

Gabriela Nowicka, prawnik w Auxilium, podkreśla, że o poniesioną w roku podatkowym stratę można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Ustawa przewidziała jednak ograniczenie dla obniżenia wysokości dochodu. Nie może ono w którymkolwiek z tych lat przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.

Zasada ta ma zastosowanie również do strat z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka) i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Przepisy te mają zastosowanie także do straty z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przez okres następnych pięciu kolejnych lat podatkowych ustalany jest na podstawie ksiąg.

Nie wszystkie straty mogą obniżyć dochód. Ustawodawca wprowadził dwa wyjątki.

– Pierwszy to zakaz odliczania straty powstałej z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych. Drugi dotyczy źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego – wymienia Gabriela Nowicka.

Zasady dotyczące odliczania straty mają zastosowanie do opodatkowania na zasadach ogólnych, a także przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Zatem nie ma żadnych przeszkód, aby rozliczyć stratę z najmu odliczając ją od przychodu.