Podatniczka otrzymała protokół z kontroli. Złożyła do niego zastrzeżenia. Jednak zapomniała o jeszcze jednym zastrzeżeniu.

– Ile razy można wnosić zastrzeżenia do protokołu z kontroli – pyta pani Aleksandra z Poronina.

Anna Rączkowska, menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kontrolowany może w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli wnieść zastrzeżenia (wyjaśnienia) do tego protokołu, wskazując również stosowne wnioski dowodowe.

W przypadku niezłożenia zastrzeżeń, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli, tj. uznaje za prawidłowy opis transakcji i innych zdarzeń gospodarczych, zawarty w protokole kontroli.

– Regulacje nie wskazują, ile razy kontrolowany może wnieść zastrzeżenia do protokołu kontroli. Określa jedynie termin do skorzystania z tego uprawnienia i konsekwencje jego niedotrzymania – podkreśla Anna Rączkowska.

Ekspert dodaje, że możliwe jest zatem przedstawianie zastrzeżeń do protokołu kontroli w kilku pismach składanych w różnym czasie lub uzupełnienie pierwotnie złożonych zastrzeżeń w dodatkowym piśmie wyjaśniającym – pod warunkiem że te czynności zostaną dokonane w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli.

– Wspomniany termin nie podlega przedłużeniu ani z urzędu, ani na wniosek strony – nawet gdy z uwagi na skomplikowanie materii nie jest możliwe zgromadzenie i przedstawienie dodatkowych wyjaśnień w terminie – zastrzega Anna Rączkowska.

W takich przypadkach rekomendowane jest złożenie w ustawowym terminie ogólnych zastrzeżeń podatnika co do prawidłowości i kompletności opisu ustaleń faktycznych zawartych w protokole kontroli. Stanowisko przedstawione w tych zastrzeżeniach będzie mogło zostać następnie rozwinięte i poparte dalszymi dowodami na etapie ewentualnego dalszego postępowania podatkowego. W przeciwnym przypadku podatnik będzie miał dość utrudnioną możliwość podniesienia na dalszych etapach postępowania podatkowego, które z pewnością będzie mieć miejsce w przypadku niedokonania korekty rozliczeń podatkowych zgodnie ze wskazaniami protokołu kontroli – zarzutów dotyczących niezbadania całości sprawy przez organ podatkowy.

Organ podatkowy – jak podpowiada Anna Rączkowska – będzie mógł bowiem zdyskredytować te zarzuty przez wskazanie, że podatnik nie wniósł zastrzeżeń do protokołu kontroli i tym samym potwierdził prawidłowość ustaleń dokonanych na etapie kontroli.

14 dni ma podatnik na złożenie zastrzeżeń do kontroli od otrzymania protokołu