Nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego (Dz.U. nr 212, poz. 1390) sankcjonuje dotychczasową praktykę w przeprowadzaniu egzaminów. Kandydaci na doradcę podatkowego będą składać wnioski o dopuszczenie do egzaminu najpóźniej 30 dni przed terminem egzaminu po wcześniejszym uiszczeniu opłaty.

Nie zmieni się też liczba pytań na egzaminach pisemnym i ustnym. W dalszym ciągu kandydaci muszą rozwiązać test składający się ze 100 pytań oraz zadania. Natomiast w części pisemnej trzeba odpowiedzieć na 10 pytań. Doprecyzowano, że pytania w każdym zestawie powinny obejmować zakres z co najmniej 6 dziedzin tematycznych.

Nowością w rozporządzeniu jest określenie obowiązków przewodniczącego komisji oraz jej sekretarza. Do zadań przewodniczącego należy m.in. organizowanie i koordynowanie prac komisji, reprezentowanie jej na zewnątrz oraz przygotowywanie testów, zadań i zestawów pytań egzaminacyjnych.

Sekretarz natomiast będzie odpowiedzialny m.in. za ustalanie terminów egzaminów, informowanie kandydatów o terminie egzaminów i ogłaszanie wyników części pisemnej.

Rozporządzenie wejdzie w życie 10 grudnia.

Ważne!

Wyniki części ustnej na doradcę podatkowego będą ogłaszane bezpośrednio po egzaminie