Rząd wyraził stanowisko do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt umożliwia nieopodatkowanie produkcji i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych, np. wędlin, serów czy dżemów. Obecnie rolnicy mogą wytwarzać i sprzedawać produkty roślinne i zwierzęce z własnych upraw i hodowli bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i płacenie PIT. Wynikiem tego jest to, że obrót produktami przetworzonymi odbywa się w szarej strefie.

Znowelizowane przepisy zakładają, że wolne od podatku dochodowego będą przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 5 tys. zł. Jednak nadwyżka ponad tę kwotę będzie przychodem z innych źródeł.

Sprzedaż nie będzie mogła być wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych dla potrzeb pozarolniczej działalności gospodarczej.

Oznacza to, że oferta rolników będzie musiała być kierowana do konsumentów. Przetwarzanie produktów musi się odbywać osobiście przez rolnika lub członków jego rodziny na targowiskach lub w miejscu przetworzenia.

By uzyskać zwolnienie, rolnicy zobowiązani będą prowadzić ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych odrębnie za każdy rok podatkowy.