Produkty spożywcze produkowane przez rolników z własnych surowców nie będą opodatkowane PIT, gdy przychód nie przekroczy 5 tys. zł.
Rząd wyraził stanowisko do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt umożliwia nieopodatkowanie produkcji i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych, np. wędlin, serów czy dżemów. Obecnie rolnicy mogą wytwarzać i sprzedawać produkty roślinne i zwierzęce z własnych upraw i hodowli bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i płacenie PIT. Wynikiem tego jest to, że obrót produktami przetworzonymi odbywa się w szarej strefie.
Znowelizowane przepisy zakładają, że wolne od podatku dochodowego będą przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 5 tys. zł. Jednak nadwyżka ponad tę kwotę będzie przychodem z innych źródeł.