Ustawa z 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uchwalona przez Sejm wprowadza nowy sposób opodatkowania przy likwidacji spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienia z niej wspólnika.

Zmiana przewiduje opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją lub wystąpienia wspólnika z takiej spółki.

Jak tłumaczy Hanna Szarpak, doradca podatkowy w TCA Advisers, dochód powstanie dopiero z chwilą zbycia tych składników i będzie nim różnica między uzyskanym przychodem z odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę.

Przyjęcie tej reguły jest konsekwencją założenia nieustalania przychodu na moment wniesienia wkładu do spółki niebędącej osobą prawną.

Podkreślić trzeba, że analogicznie jak to jest w przypadku osoby fizycznej, przychód podatkowy w ogóle nie wystąpi, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat i zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

– Zmiana generalnie jest korzystna dla podatnika, ponieważ opodatkowaniu podlegać będzie dopiero sprzedaż składników majątkowych, a nie samo ich otrzymanie w wyniku likwidacji spółki lub wystąpienia wspólnika, przy czym uniemożliwia ona podwójne opodatkowanie tych samych kwot – dodaje Hanna Szarpak.

Dotychczas organy podatkowe stały na stanowisku, że należy opodatkować majątek przejmowany przez wspólnika likwidowanej spółki lub wspólnika występującego ze spółki, bez uwzględniania dokonanego wcześniej opodatkowania zysków z działalności spółki.

Ustawa będzie teraz rozpatrywana przez Senat.