Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów.

Celnik dokonując kontroli autentyczności dokumentów, ma ocenić ich cechy zewnętrzne i treść, dokonać oględzin znaków zabezpieczających (hologramów, kodów). Może także domagać się od organów, które dokument wystawiły, potwierdzenia ich autentyczności, jak również zlecić dokonanie ekspertyzy laboratoryjnej. Celnik będzie musiał również ustalić autentyczność pieczęci, podpisów i innych znaków urzędowych lub firmowych. Kontrola zostanie przeprowadzona, jeżeli z analizy ryzyka lub z kontroli dokumentów lub z kontroli z użyciem urządzeń technicznych albo psów będzie wynikać taka potrzeba.

Przystępując do kontroli, funkcjonariusz będzie musiał okazać na wniosek osoby kontrolowanej numer znaku identyfikacji osobistej, a także podstawę prawną podjęcia kontroli. Rozporządzenie zawiera szczegółowy opis wykonywania kontroli w urzędzie celnym, miejscu uznanym lub wyznaczonym, jak również w siedzibie, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejscu zamieszkania osoby podlegającej kontroli.

Podczas kontroli u przedsiębiorcy celnicy będą musieli ustalić, czy posiadacz stosownego pozwolenia właściwie stosuje przepisy dotyczące uproszczeń, nie naruszył przepisów związanych z przywozem, przewozom lub wywozem towarów oraz czy nie naruszył warunków wynikających z pozwolenia.

Celnik zabezpieczy zgromadzone dowody przez przechowanie ich u kontrolowanego w oddzielnym, zamkniętym pomieszczeniu, na które nałożone zostanie zamknięcie urzędowe.

Określono również sposób wykonywania kontroli działalności składów celnych, działalności prowadzonej w wolnym obszarze celnym i składzie wolno-cłowym. Rozporządzenie wejdzie w życie w momencie ogłoszenia go w Dzienniku Ustaw.