Osoby często przekraczające granicę UE nie muszą stosować pisemnej procedury odprawy czasowej. Jednak jeśli będą się poruszać drogimi samochodami, celnicy będą mogli tego zażądać.
Podatnik mieszka Polsce, jednak pracuje w Rosji. Porusza się między tymi krajami samochodem zarejestrowanym w Rosji. Przekracza granicę polsko-rosyjską 5 razy w tygodniu, dwa razy dziennie.
Został poinformowany przez funkcjonariuszy celnych, że może przekraczać granicę tylko okazjonalnie, czyli raz w ciągu doby. Pomimo tłumaczeń i przedstawienia zaświadczeń o stosunku pracy celnicy zasugerowali wykonanie odprawy czasowej.
Zdaniem ekspertów celnicy nie powinny wymagać od podatnika poddawania się tej procedurze.
Wspólnotowe przepisy celne umożliwiają dokonanie odprawy czasowej środków transportu w taki sposób, że jako zgłoszenie celne potraktowane będzie samo przekroczenie granicy Wspólnoty. Jest to tzw. odprawa w ruchu turystycznym. Natomiast ten sposób dokonania odprawy celnej nie wyklucza możliwości wezwania przez organy celne osoby dokonującej takiej odprawy do złożenia pisemnej deklaracji, a tym samym do dokonania odprawy czasowej i złożenia zabezpieczenia.
– Gdy rzeczy osobistego użytku, towary przywożone do celów sportowych lub środki transportu są zgłaszane ustnie albo jakimkolwiek innym aktem w celu objęcia procedurą, organy celne mogą zażądać pisemnej deklaracji, jeżeli suma należności przywozowych jest wysoka lub istnieje poważne ryzyko niespełnienia wymogów procedury – tłumaczy Marcin Brzezin, doradca podatkowy w MDDP.
Zatem w przypadku czytelnika nie ma potrzeby dokonywania odprawy czasowej samochodu osobowego, którym podróżuje z Rosji do Polski w ramach wykonywanych obowiązków. W takiej sytuacji samochód może być odprawiony w tzw. ruchu turystycznym bez dokonywania dodatkowych formalności.
Jednak w praktyce w przypadku samochodów o znacznej wartości celnicy korzystają z możliwości wezwania do złożenia pisemnej deklaracji, tj. do dokonania odprawy czasowej.
Konsekwencje dokonania odprawy czasowej
Po dokonaniu odprawy czasowej:
● osoba może dowolnie przekraczać granicę z towarami
● nie można dokonywać istotnych zmian w strukturze towaru
● można wykorzystywać na terenie UE towary niewspólnotowe przeznaczone do ponownego wywozu
● towary są całkowicie lub częściowo zwolnione z cła
● nie stosuje się wobec towarów środków polityki handlowej
● towary muszą być wywiezione poza teren UE w wyznaczonym przez celników terminie