Podatnik mieszka Polsce, jednak pracuje w Rosji. Porusza się między tymi krajami samochodem zarejestrowanym w Rosji. Przekracza granicę polsko-rosyjską 5 razy w tygodniu, dwa razy dziennie.

Został poinformowany przez funkcjonariuszy celnych, że może przekraczać granicę tylko okazjonalnie, czyli raz w ciągu doby. Pomimo tłumaczeń i przedstawienia zaświadczeń o stosunku pracy celnicy zasugerowali wykonanie odprawy czasowej.

Zdaniem ekspertów celnicy nie powinny wymagać od podatnika poddawania się tej procedurze.

Wspólnotowe przepisy celne umożliwiają dokonanie odprawy czasowej środków transportu w taki sposób, że jako zgłoszenie celne potraktowane będzie samo przekroczenie granicy Wspólnoty. Jest to tzw. odprawa w ruchu turystycznym. Natomiast ten sposób dokonania odprawy celnej nie wyklucza możliwości wezwania przez organy celne osoby dokonującej takiej odprawy do złożenia pisemnej deklaracji, a tym samym do dokonania odprawy czasowej i złożenia zabezpieczenia.

– Gdy rzeczy osobistego użytku, towary przywożone do celów sportowych lub środki transportu są zgłaszane ustnie albo jakimkolwiek innym aktem w celu objęcia procedurą, organy celne mogą zażądać pisemnej deklaracji, jeżeli suma należności przywozowych jest wysoka lub istnieje poważne ryzyko niespełnienia wymogów procedury – tłumaczy Marcin Brzezin, doradca podatkowy w MDDP.

Zatem w przypadku czytelnika nie ma potrzeby dokonywania odprawy czasowej samochodu osobowego, którym podróżuje z Rosji do Polski w ramach wykonywanych obowiązków. W takiej sytuacji samochód może być odprawiony w tzw. ruchu turystycznym bez dokonywania dodatkowych formalności.

Jednak w praktyce w przypadku samochodów o znacznej wartości celnicy korzystają z możliwości wezwania do złożenia pisemnej deklaracji, tj. do dokonania odprawy czasowej.

Konsekwencje dokonania odprawy czasowej

Po dokonaniu odprawy czasowej:

● osoba może dowolnie przekraczać granicę z towarami

● nie można dokonywać istotnych zmian w strukturze towaru

● można wykorzystywać na terenie UE towary niewspólnotowe przeznaczone do ponownego wywozu

● towary są całkowicie lub częściowo zwolnione z cła

● nie stosuje się wobec towarów środków polityki handlowej

● towary muszą być wywiezione poza teren UE w wyznaczonym przez celników terminie